Huis Kopen Verkopen Begrippenlijst Uitleg en Informatie

Huis Kopen Begrippen Uitleg en Informatie
A-B-C-akte

Akte waarbij een onroerende zaak twee maal wordt verkocht, eerst van A aan B en dan van B aan C. De zaak wordt echter maar éénmaal geleverd, namelijk van A aan C.

Afsluitprovisie

Het eenmalige bedrag, dat de geldverstrekker in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.

Akte van eigendomsoverdracht

De notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld.

Akte van splitsing

Een notariële akte die de kadastrale splitsing van een onroerende zaak in appartementsrechten regelt.

Annuïteit

Een annuïteit is een gelijkblijvend, periodiek te betalen bedrag, waarmee een schuld wordt afgelost en de te betalen rente op de schuld wordt betaald. Bij leningen die met annuïteiten worden afgelost, betaalt u tijdens de aflossing altijd hetzelfde bedrag.
Omdat de schuld afneemt, bestaat de annuïteit in het begin vooral uit rente, en aan het eind vooral uit aflossing.

Appartementsrecht

Aandeel in een gebouw en de daarbij behorende grond, dat is gesplitst in appartementen. Het appartementsrecht geeft recht op het exclusief gebruik van een deel van het gebouw en/of de grond, bijvoorbeeld een flatwoning, een parkeerplaats of een stuk tuin.

Bankgarantie

Een bankgarantie is een verklaring waarmee de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen.

Bouwtechnische keuring

Wanneer u van plan bent om een bestaande woning te kopen, is het belangrijk te weten wat de eventueel bijkomende onderhouds-kosten zijn. Ook wilt u zekerheid over de bouwtechnische staat en inzicht in de eventuele bouwtechnische gebreken. Deze zekerheid wilt u vóórdat u tot de koop overgaat. De rapportage van de aankoopkeuring geeft u een objectief en gedetailleerd inzicht in gebreken en kosten. U kunt uw aankoopbeslissing hierop baseren en eventueel gebruiken in de onderhandelingen over de verkoopprijs. Daarnaast heeft u als koper volgens artikel 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek een onderzoeksplicht.
Opmerking: Een bouwtechnische keuring is geen taxatie. Bij een taxatie wordt uitsluitend de marktwaarde vastgesteld en krijgt u geen inzicht in de bouwtechnische staat.

  lees verder

Courtage

Dit is de beloning (provisie of loon) die u betaalt aan de makelaar.

Canon

De canon is de heffing (huur) over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.

Casco

De dragende constructie van een huis plus de buitenafwerking. Het huis is wind- en waterdicht, maar is van binnen nog niet afgewerkt.

Dagrente

De dagrente is de op het moment geldende rente voor een nieuw af te sluiten soortgelijke hypotheek.

Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat u de eigenaar bent van de woning. U ontvangt het eigendomsbewijs na het passeren van de akte van levering bij de notaris.

Eigenwoningforfait

Dit is de fiscale bijtelling die staat voor de huurwaarde van uw eigen woning. Het eigenwoningforfait wordt bepaald uit de WOZ-waarde van de woning. Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u het eigenwoningforfait optellen bij uw inkomen.

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf (grondstuk) is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Een voorbeeld van erfdienstbaarheid is het recht van overpad.

Erfpacht

Erfpacht is het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken. De erfpachter (gebruiker) heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar mag niets doen dat de waarde van de grond zou doen verminderen. Voor de erfpacht betaalt u de eigenaar een canon.

Executieverkoop

Een executieverkoop is de gedwongen verkoop van een huis. Als iemand niet meer aan zijn/haar financiële verplichtingen voor de hypotheek kan voldoen, kan de hypotheekverstrekker over gaan tot een executieverkoop. De executiewaarde vertegenwoordigt het bedrag dat de hypotheekverstrekker verwacht te ontvangen voor uw woning bij een executieverkoop.

Expiratiedatum

De expiratiedatum is de datum waarop een contract afloopt. Dit kan bijvoorbeeld de datum zijn waarop de rentevaste periode van uw hypotheek afloopt.

GIW-garantie

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) biedt (toekomstige) eigenaren van een woning een financiële en kwalitatieve waarborg wanneer een bouwbedrijf dat bij het GIW is aangesloten nalatig is of failliet gaat.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van een verzekerd gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming.

Inboedel

Alle spullen in een huis die niet aan het pand vastzitten, zoals servies, meubels, gordijnen en apparatuur.

Kadaster

Het Kadaster is een openbaar register waarin alle transport- en hypotheekakten worden bijgehouden. De notaris regelt de inschrijving.

Kosten Koper

Alle financierings- en aankoopkosten die een koper moet betalen bij de aanschaf van een bestaand huis. Meestal bedragen de Kosten Koper 10% van de koopsom. Een nieuwbouwhuis wordt "vrij op naam" verkocht. De kosten hiervan zijn beduidend lager.

Maisonnette

Een maisonnette is een meergezinswoning waarbij de slaapkamer en woonkamer op een andere verdieping gesitueerd zijn.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De NHG is een garantiestelling voor een hypotheek die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaarden afgeeft. De geldverstrekker loopt daardoor geen risico en hanteert een (iets) lagere hypotheekrente.

Notariële Aktie

en notariële akte is een formeel juridisch geschrift dat door de notaris is opgemaakt en door hem of haar en de opdrachtgever/belanghebbende is ondertekend en gedagtekend. De akte is het bewijs van wat er in de tussen partijen is overeengekomen en is formeel vastgelegd door de notaris...

  lees verder

Notariskosten

Wat zijn notariskosten? Als er een huis verkocht gaat worden dan is er de verplichting om een aantal officiële stukken op te laten maken. Het gaat hierbij om de zogenaamde eigendomsakte en de hypotheekakte. Deze brengen zogenaamde notariskosten met zich mee...

  lees verder

Onderhandse akte

Een onderhandse akte is een akte die niet door een notaris is opgemaakt. Een koopakte wordt gemaakt door een makelaar, en is daardoor een voorbeeld van een onderhandse akte.

Onroerende zaakbelasting

Gemeentelijke belasting die aan eigenaren, gebruikers en huurders wordt opgelegd. Deze belasting is gerelateerd aan de waarde van het object in het economisch verkeer. Huurders betalen het gebruikersdeel; eigenaren betalen zowel het gebruikersdeel als het eigenarendeel.

Ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde in een koopakte, waarbij gesteld wordt dat de koop kan worden ontbonden als de koper bijvoorbeeld zijn financiering niet rond krijgt, of als er bij een bouwkundige keuring ernstige constructiegebreken worden geconstateerd.

Optie

Afspraak waarbij de verkoper de koper bedenktijd geeft en tussentijds niet met andere belangstellenden onderhandelt. Een optie is meestal een paar dagen geldig.

Overbruggingskrediet

Een financiering via de geldverstrekker voor een geldnemer die tijdelijk eigenaar is van twee huizen, bijvoorbeeld als het nieuwe huis al gekocht is terwijl het oude nog verkocht moet worden. Als het oude huis verkocht is, loopt de financiering af. Het krediet wordt afgelost uit de overwaarde van het oude huis.

Overdracht

Levering van een onroerende zaak door inschrijving van de akte van overdracht bij het Kadaster.

Overdrachtsbelasting

Belasting die wordt geheven bij de overdracht van onroerende zaken die in Nederland liggen. Deze belasting bedraagt 6% van de koopsom.

Overwaarde

De extra financiële ruimte die ontstaat doordat de marktwaarde van een huis hoger ligt dan de oorspronkelijke koopsom en/of doordat een deel van de hypotheek is afgelost.

Precariobelasting

Gemeentelijke belasting voor voorwerpen onder, op of boven gemeenschappelijke grond.

Radon

Radon is een radioactief edelgas (zonder kleur of geur) dat vrijkomt uit bouwmaterialen en de bodem. In woningen kan radon zich in de lucht verzamelen.

  lees verder

Reinigingsheffing

Gemeentelijke heffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil. De heffing verschilt per gemeente.

Ruilverkaveling

Samenvoeging van het grondeigendom van verschillende eigenaren, gevolgd door een nieuwe verdeling, bedoeld om grondversnippering tegen te gaan.

Servicekosten

Kosten die betaald worden voor gemeenschappelijke zaken in een appartementsgebouw, zoals bijvoorbeeld de opstalverzekering, de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en een reservering voor groot onderhoud.

Sleutelverklaring

Regeling tussen de koper en de verkoper van een onroerende zaak, waarbij afgesproken wordt dat de koper het feitelijk gebruik van de woning al krijgt vóór de juridische levering heeft plaatsgevonden onder uitdrukkelijke voorwaarden.

Sociale koopwoningen

Koopwoningen die door de overheid gesubsidieerd zijn.

Stichtingskosten

Het totaal aan kosten voor de koop van een nieuwbouwwoning.

taxatie

Waardebepaling van een woning door een makelaar. Deze bepaling is vaak nodig voor het verkrijgen van een hypotheek of overbruggingsfinanciering. Bij een taxatie wordt zowel gekeken naar de woning zelf als naar de omgeving.

  lees verder

Transport

De overdracht van het eigendom of het gebruiksrecht van een onroerende zaak. Het transport vindt plaats door middel van een notariële akte.

Transportakte

De notariële akte die de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar regelt, de eigendomsoverdracht.

Utiliteitsgebouw

Een gebouw met een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld een school en een ziekenhuis. Ook fabrieken en kantoren zijn utiliteitsgebouwen.

Vereniging Eigen Huis

Als eigenwoningbezitter komt u in aanraking met makelaars, notarissen, de overheid, de belastingdienst, het Kadaster, aannemers, enz. Zij zijn allemaal deskundig op hun eigen vakgebied en hebben vooral hun eigen belang voor ogen. De rechtspositie van de consument is vaak zwak. Door onderhandelingen en het onder druk zetten van marktpartijen probeert de Vereniging Eigen Huis uw rechtspositie te verbeteren. Daarnaast kunt u met al uw individuele vragen op juridisch, financieel, fiscaal en bouwtechnisch terrein bij ons terecht. Of het daarbij nu gaat om uw hypotheek, een verbouwing of een koopcontract, onze medewerkers geven u graag deskundig advies.

  meer informatie >

Vereniging van Eigenaren

Wie eigenaar is van een appartement is lid van een Vereniging van Eigenaren (VVE). Deze vereniging ontstaat na de kadastrale splitsing in appartementsrechten. Een VVE behartigt de gezamenlijke belangen van de eigenaren en kan zorgen voor groot onderhoud en schoonmaak, en bepaalt de hoogte van de servicekosten. Als er sprake is van een "slapende" VVE worden geen servicekosten betaald en wordt er ook niet vergaderd.

Verkoopstyling

Door slimme styling van het interieur kunt u rekenen op een snelle verkoop van uw woning. Verkoopstyling zorgt er dus voor dat uw woning aantrekkelijker wordt voor aspirant kopers. Uw woning wordt meestal sneller verkocht als u een professionele verkoopstylist(e) aan het werk laat.

  lees verder

VINEX

VINEX is de afkorting van vierde nota ruimtelijke ordening extra. Dit was een nota waarin de rijksoverheid de inrichting en het beheer van ruimte regelt. Tot 2005 zouden circa 650.000 woningen gebouwd worden in speciaal daarvoor aangewezen locaties dichtbij de grote steden: Vinex-locaties. De plannen zijn lang niet allemaal gerealiseerd. Bekende wijken zijn IJburg bij Amsterdam, Ypenburg bij Den Haag en Leidsche Rijn bij Utrecht. Inmiddels is de vierde nota opgevolgd door de vijfde nota met weer nieuwe plannen.

Vrij op naam

Dit zijn de financierings- en aankoopkosten die u moet betalen als u een nieuwbouwhuis koopt. Meestal bedragen deze 6% van de koopsom. Vrij op naam wordt vaak als v.o.n. afgekort.

Vrije vestiging

Mogelijkheid om een woning in gebruik te nemen zonder dat daarvoor een vergunning vereist is.

Waarborgsom

Een bedrag dat de koper van een huis bij de notaris stort na het tekenen van de voorlopige koopakte en vóór de eigendomsoverdracht. De waarborgsom bedraagt meestal 10% van de koopsom.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Deze wet houdt in dat een verkoper zijn onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aan moet bieden. Een gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op een onroerende zaak als die in het kader van het ruimtelijk beleid zou moeten worden aangekocht.

WOZ

De wet waardering onroerende zaken (WOZ) zorgt voor een uniforme waardering van onroerende zaken. Eens in de vier jaar wordt de waarde door de gemeente vastgesteld. Deze dient als uitgangspunt voor de onroerende zaakbelasting, de wateromslag en het eigenwoningforfait.

Woningvoorraad

Het totaal van koop- en huurwoningen in Nederland dat voor bewoning geschikt is.